Svenska English

Om användningen (mera)

Varför behövs Relagram?

Den ökande förändringen i arbetsuppgifter, och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden, leder till ett ökande behov av att klargöra personers och gruppers relation till eget arbete. Detta behov finns i samband med utvecklingssamtal, coachning, “team”-utveckling, karriärplanering, rekrytering, arbetsbyten, nystart av företag, omorganisation med flera sammanhang. Den information man får genom Relagram är tänkt att användas som ett viktigt komplement till information om utbildning samt tidigare och nuvarande arbete. Relagram ger information om nuvarande (tidigare) och tänkt framtida arbete när det gäller arbetsområden samt arbetstillfredsställelse, arbetets omfattning, och behovet av utveckling inom olika arbetsområden. Relagram ger möjlighet till jämförelser av arbetstillfredsställelse, arbetets omfattning och behov av utveckling mellan arbetsområden, och av dessa kvaliteter och av arbetsområden mellan nuvarande (tidigare) och tänkt framtida arbete.

Hur används Relagram?

Beroende på i vilket sammanhang verktyget används varierar förutsättningarna för val av arbete och analys av resultat. Om valet av arbete görs av den svarande personen själv eller i överenskommelse med arbetsledare eller vägledare beror också på sammanhanget och syftet med användningen. Detsamma gäller analysen av resultaten. Vad som är bäst beror på omständigheterna, och den avsedda användningen av resultaten, inom den aktuella organisationskulturen.

Genom den konkreta karaktären hos svaren, och att svaren gäller den egna erfarenheten och arbetssituationen, så är resultaten direkt tillgängliga för den som använder verktyget. Verktyget kan även användas tillsammans med andra, som arbetsledare, kollegor och andra som känner till arbetet och arbetssituationen. Genom fokus direkt på relationen mellan person/grupp och eget arbete ger Relagram en möjlighet att matcha person och arbete på ett sätt som är svårt att uppnå på andra sätt. En god matchning betyder ökad tillfredställelse och effektivitet i arbetet och besparingar genom undvikande av felplacering och felaktig rekrytering. 

När behövs Relagram?

Relagram är ett mycket användbart verktyg för att utveckla anställda, ledare, “team” och organisationer. Människorna inom organisationer ses i ökande utsträckning som en avgörande resurs som kan utvecklas. Arbetsledare på olika nivåer har getts ökat ansvar för att utveckla anställdas kompetens och organisationens verksamhet. Anställda har också i många fall fått både ökad möjlighet till och ökat ansvar för att själva utveckla den egna kompetensen och det egna arbetet. Det behov som verktyget kan möta är ett behov av kunskap om, beskrivning av, ”diagnos” av, enskilda anställdas och gruppers relation till eget arbete i nutid och i en tänkt framtid.

Verktyg och instrument som brukar användas tenderar att antingen fokusera personers individuella egenskaper eller egenskaper hos arbete/arbetssituationer, och mycket sällan direkt fokusera relationen mellan personer/grupper och arbete på ett systematiskt sätt. Behovet att klargöra relationen till eget arbete är stort beroende på den ökande variationen, specialiseringen och förändringen av arbetsuppgifter, bland annat till följd av ökad anpassning till kunder och marknad. Kraven på specialisering och på flexibilitet och kreativitet har ökat. Kraven på förändring och variation gäller inte bara arbetsuppgifter utan också förhållningssätt till och sätt att utföra arbete. Behovet av kunskap om variationen i relationer till arbete har särskilt ökat inom den expanderande tjänstesektorn.

Kontakta oss:
Tel 070 984 76 48
Mail arne@relagram.se

Relagram as a tool has been developed in cooperation with Lund University Innovation (LUI) and Cybercom.
LUI is responsible for the legal and technical formation of the company Relagram AB.

Copyright © 2017 relagram.se - Hemsida levererad av DistansData