Svenska English

Om verktyget (mera)

Vad är Relagram?

Verktyget Relagram finns i form av ett datorprogram som är tillgängligt via internet. Verktyget innehåller ett antal uppgifter som skall utföras/besvaras. Genom svaren på uppgifterna beskrivs en persons (eller grupps) relation till  ett bestämt nuvarande (eller tidigare) och ett bestämt tänkt framtida arbete. Svaren kan skrivas in i programmet av den person (grupp) svaren gäller. Svaren kan också skrivas in av en arbetsledare eller vägledare i samtal med personen (gruppen) svaren gäller. Programmet sammanställer svaren i två cirkeldiagram som sedan kan analyseras. Resultatet kan analyseras och diskuteras med arbetsledare, vägledare och/eller arbetsgrupp.

Vad görs i Relagram 

En avgörande utgångspunkt för besvarandet av uppgifterna i programmet består i att välja det nuvarande och framtida arbete som svaren handlar om. Den person som svarar kan själv välja det arbete som fokuseras. I många fall görs valen bäst i överenskommelse med en arbetsledare eller vägledare. Det arbete som fokuseras skall vara ett specifikt nuvarande (eller tidigare) arbete och ett specifikt förväntat eller önskat framtida arbete (vilket kan vara vad som ses som samma arbete som för närvarande eller ett nytt arbete). Relagram är ett sätt att besvara frågor om dessa två arbeten, och personens (gruppens) relation till dem. Datorprogrammet genererar en sammanställning av svaren i form av två cirkeldiagram, ett för nuvarande och ett för framtida arbete. Diagrammen behöver tolkas och analyseras av den person som besvarat frågorna. Tolkning och analys kan om så önskas göras tillsammans med arbetsledare, vägledare och/eller arbetsgrupp.

Den person som använder verktyget ombeds att dela in arbetet som fokuseras i arbetsuppgifter, benämna dessa, och gruppera arbetsuppgifterna i arbetsområden.  Personen skall sedan rangordna arbetsområdena tre gånger, var gång för en kvalitet i relationen till arbetet. De tre kvaliteterna är arbetstillfredsställelse, omfattningen av arbetet, och behovet av utveckling i arbetet. Arbetsområdena rangordnas för var och en av dessa kvaliteter. De två cirkeldiagrammen sammanfattar rangordningen av arbetsområdena. Olika delar av resultatet presenteras i diagrammen med hjälp av placering och färg. Sammansättningen av de tre kvaliteterna för varje arbetsområde och skillnaden i de tre kvaliteterna mellan arbetsområden kan sedan analyseras. Och diagrammen för de valda nuvarande och tänkta framtida arbetena kan jämföras. Tolkningen av resultaten måste byggas på förståelse av vad den person (grupp) som har gett svaren har menat.

Vilka är fördelarna med Relagram?

Så långt vi vet finns inga andra verktyg som på samma sätt fokuserar på relationen mellan person/grupp och eget arbete. De flesta verktyg och instrument som finns bygger på en dualistisk utgångspunkt, dvs. en åtskillnad mellan person och situation, som beskrivs var för sig. Relagram utgår från ett icke-dualistisk, relationellt, närmande och beskriver relationen person – situation på ett ömsesidigt beroende sätt. De flesta verktyg och instrument som används i personalarbete har också en kvantitativ karaktär. De mäter graden av förekomst av redan på förhand definierade kvaliteter. Det finns en utveckling mot mer kvalitativa ”diagnostiska” verktyg, som ger utforskande beskrivningar av kvaliteter vars innehåll inte har definierats på förhand. Relagram finns vid fronten av denna utveckling. 

Verktyget Relagram är unikt. Det finns inga verktyg eller instrument som beskriver personers relation till eget arbete på samma direkta och utforskande sätt. Det är relationen till det egna arbetet, som är mest avgörande för sättet att fungera i fortsatt arbete, och för förändring av arbetet. De vanligaste verktygen och instrumenten fokuserar på allmänna personliga egenskaper. De är begränsade genom sin fokus på fördefinierade egenskaper som beskrivs på ett allmänt sätt. Styrkan hos Relagram är att verktyget är mer utorskande och samtidigt mer konkret genom att fokusera på det specifika innehållet i relationen mellan person/grupp och arbete. Den stora fördelen med verktyget är alltså den direkta, systematiska och tydliga beskrivningen av personers och gruppers relationer till eget nuvarande (tidigare) och möjligt framtida arbete.

Kontakta oss:
Tel 070 984 76 48
Mail arne@relagram.se

Relagram as a tool has been developed in cooperation with Lund University Innovation (LUI) and Cybercom.
LUI is responsible for the legal and technical formation of the company Relagram AB.

Copyright © 2017 relagram.se - Hemsida levererad av DistansData